Sword work of Hiroshi Kato Sensei

The following is video where the late Hiroshi Kato Sensei demonstrates his unique sword work. Video was taken at Suganami Aikikai in San Francisco, California on 3-12-2010. Jimmy Freidman Sensei is Kato Sensei’s uke.

Print Friendly, PDF & Email

No Comments

Post a Comment